JRB website - voorwaarden


Voorwaarden

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de internetsite www.jrb.nl (hierna: de internetsite), een internetsite van JRB Financieel adviesbureau. Gebruikers van de internetsite worden geacht met de inhoud van deze disclaimer bekend te zijn. Door het gebruik van de internetsite verklaren gebruikers akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de internetsite

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De informatie die op de internetsite wordt aangeboden, is uitdrukkelijk niet bedoeld als substituut voor deskundig en persoonlijk advies.
Kenmerken van de aangeboden informatie
De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan JRB niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en www.jrb.nl in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. JRB verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.
Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan JRB nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. JRB verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door JRB uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan JRB verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.
Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van JRB.

Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee.

Communicatie via het internet

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. JRB aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door JRB en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. JRB of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JRB niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van JRB omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Wijzigingen

De informatie die op de internetsite wordt aangeboden, inclusief deze disclaimer, kan te allen tijde zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Aan de op de internetsite aangeboden informatie kunnen nimmer rechten worden ontleend.
Klachten

JRB stelt het zeer op prijs wanneer gebruikers vragen, klachten of andere opmerkingen met betrekking tot de internetsite kenbaar maken. JRB zal zich inspannen een antwoord op uw vraag of remedie voor uw klacht te vinden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de internetsite en alle daarop gepubliceerde documenten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen die betrekking hebben op de internetsite, de informatie die hierop wordt aangeboden of de disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 tel: +31 (0) 20 - 441 75 75 e-mail: info@jrb.nl | disclaimer/voorwaarden